PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES DEL TRACTAMENT:

S'informa a l'interessat que les dades facilitades, així com les que sorgeixin durant la prestació del servei, entre les quals poden trobar-se dades identificatives, dades de salut, raça o religió, seran tractades per ÒPTICA RIUS com a responsable del tractament de conformitat amb la normativa vigent. El tractament serà mixt (tractaments automatitzats i no automatitzats).

FINALITATS DE TRACTAMENT:
• Gestió del servei òptic requerit per poder realitzar un millor seguiment de la seva evolució i tractament o la del seu tutelat, i complir amb les obligacions legals derivades de la pròpia activitat assistencial.
• Gestió de les relacions amb els clients, incloent l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics, sobre activitats o serveis prestats per Òptica Rius que puguin resultar del seu interès. Pot oposar-se  a l'enviament d'aquestes comunicacions electròniques enviant un correu a info@opticarius.com.

La recollida i tractament de les seves dades personals o les del seu tutelat són necessàries per prestar els serveis descrits, a excepció d'aquells en els quals expressament s'indiqui el contrari, de tal manera que, la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de donar resposta a seva sol·licitud.
En cas que l'interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar-ne amb el consentiment i es compromet a traslladar la informació a info@opticarius.com.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT:
• Gestió del servei òptic sol·licitat.
• Interès legítim: l'enviament de comunicacions informatives sobre activitats o serveis relacionats amb el servei òptic requerit.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES:
• La Generalitat de Catalunya, en els casos previstos legalment.
• Així mateix, en aquells casos en què, per raó del seu tractament, sigui necessària la utilització de muntures o algun altre material específic, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, únicament i exclusivament amb aquesta finalitat.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES:
Les dades seran conservades durant els períodes legals de retenció de dades que estableix la normativa estatal i autonòmica.

DRETS DEL TITULAR DE LES DADES:
Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. De la mateixa manera, quan l'interessat consideri que ÒPTICA RIUS ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L'interessat podrà contactar amb el delegat de protecció de dades d'ÒPTICA RIUS tant per exercitar els seus drets com per realitzar qualsevol consulta sobre el tractament de dades:
Delegat de protecció de dades a l’ÒPTICA RIUS: plaça de la Porxada, núm. 9, 08401 Granollers (Barcelona).
En cas que el client sigui menor de 14 anys, hauran d'autoritzar el tractament de les seves dades personals els seus pares, tutors o representants legals.